Over ons

Ticeno is ooit begonnen in 2015 als een kinderkledingwebshop.
Medio 2017 hebben wij het roer omgegooid en zijn wij ons gaan richten op de vrouw van nu.
Op dit moment verkopen wij accessoires die je outfit compleet maken.
Kwalitatief mooie leren tassen is waar wij in gespecialiseerd zijn.
Ons motto Accessoires maken de VROUW.

Wil je samen met je vriendinnen, familieleden, collega’s of kennissen een avondje thuis alle items van ticeno bekijken?
Dat kan wij geven ook party’s.
Infomeer naar de voorwaarde.

Mis jij iets in onze collectie? Schroom je dan niet om contact met ons op te nemen.
Wij vinden het prettig om van jou te horen wat je wil.
Ticeno is er voor jou.

Contact

Contact

Ticeno is ieder werkdag te bereiken tussen 18.00 en 21.00 uur.
Op zaterdag tussen 9.00 en 12.00 uur.
Per mail zijn wij de hele dag bereikbaar ook in het weekend.
Wij streven ernaar om binnen een dag te antwoorden.

Ticeno
De Botteloef 26
8251 DS Dronten
0321-849142
info@ticeno.nl

KVK: 62388843
BTWnummer: NL125964055B01

Bankgegevens:
Kanb bank IBAN: NL86 KNAB 0256 5095 22

Algemene voorwaarden

Algemene voorwarden

Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Definities

1 Ticeno: gevestigd te Dronten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 62388843 handelend onder de naam Ticeno.
2 Website: de website van Ticeno, te raadplegen via www.ticeno.nl en alle bijbehorende subdomeinen.
3 Klant: de natuurlijk persoon niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Ticeno en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
4 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Ticeno en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
5 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Ticeno zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2 Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Ticeno slechts bindend, indien en voor zover deze door Ticeno uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

3 Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan de Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Prijzen en informatie

1 Alle op de Website en in andere van Ticeno afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
2 Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.
3 De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Ticeno kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Ticeno afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
4 Ticeno kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Totstandkoming Overeenkomst

1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door Klant van het aanbod van Ticeno en het voldoen aan de daarbij door Ticeno gestelde voorwaarden.
2 Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Ticeno onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
3 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Ticeno het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
4 Ticeno kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Ticeno op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.
5 Ticeno heeft het recht bestellingen van klanten die handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf te weigeren.

Registratie

1 Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.
2 Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.
3 Klant dient zijn inloggegevens zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Ticeno is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant.
4 Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Ticeno daarvan in kennis te stellen, zodat Ticeno gepaste maatregelen kan nemen.

Uitvoering Overeenkomst

1 Zodra de bestelling door Ticeno is ontvangen, stuurt Ticeno de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
2 Ticeno is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
3 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, dan zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden.
4 Indien Ticeno de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos ontbinden.
5 Ticeno raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.
6 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.
7 Ticeno is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren als het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

Herroepingsrecht

1 Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Ticeno binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

  • als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen.
  • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  • bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

2 Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant. Klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen. Indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief, geeft Ticeno een raming van deze kosten.
Eventuele door Klant betaalde kosten voor verzending en betaling van het product naar Klant zullen bij retour van de gehele bestelling aan Klant worden terugbetaald.
3 Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen.
4 Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.
5 Klant kan de Overeenkomst ontbinden conform lid 1 van de in dit Artikel gestelde termijn door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Ticeno, of op andere ondubbelzinnige wijze aan Ticeno kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. Ticeno bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.

Producten kunnen geretourneerd worden aan:

Ticeno

De Botteloef 26

8251 DS, Dronten

6 Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Ticeno de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen
Tenzij Ticeno aanbiedt het product zelf af te halen, mag Ticeno wachten met terugbetalen tot Ticeno het product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
7 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

Betaling

1 Klant dient betalingen aan Ticeno volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Ticeno is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.
2 Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de Ticeno is gewezen op de te late betaling en Ticeno de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Ticeno gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Ticeno kan ten voordele van Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Garantie en conformiteit

1 Ticeno staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Ticeno er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2 Een door Ticeno, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen.
3 Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Ticeno daarvan in kennis te stellen.
4 Indien Ticeno de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product. Dit Artikel staat een beroep op eventuele schadevergoeding niet in de weg.

Klachtenprocedure

1 Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Ticeno, dan kan hij bij Ticeno telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
2 Ticeno geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Ticeno binnen 2 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

Persoonsgegevens

1 Ticeno verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

Slotbepalingen

1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Ticeno gevestigd is.
3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
4 Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Ticeno
De Botteloef 26
8251 DS, Dronten
tel 0321-849142
info@ticeno.nl

KvK 62388843

BTW NL125964055B01

Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer voor www.ticeno.nl

Ticeno (Kamer van Koophandel:62388843), hierna te noemen , verleent u hierbij toegang tot www.ticeno.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Ticeno behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Ticeno spant zich in om de inhoud van www.ticeno.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.ticeno.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Ticeno.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.ticeno.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Ticeno. Voor op www.ticeno.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Ticeno nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Ticeno.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Ticeno, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Privacybeleid Ticeno

Privacybeleid Ticeno

Versie 0.1
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 1 januari 2015.
Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van ticeno. U dient zich ervan bewust te zijn dat ticeno niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.
Ticeno respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van ticeno of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van ticeno of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandtjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van ticeno of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.
Zie voor meer informatie onze cookieverklaring.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Ticeno

De Botteloef 26

8251 DS Dronten

0321-849142

info@ticeno.nl

We willen dat je veilig en met plezier winkelt. Daarom gebruiken we alleen betaalsystemen die qua internettechnologie het meest actueel en vertrouwd zijn.

Betaalmogelijkheden

Betaalmogelijkheden
Al de op deze website getoonde prijzen zijn inclusief 21% BTW.
Ticeno kent 6 mogelijkheden voor het afrekenen van uw bestelling:

iDEAL
Met iDEAL kun je vertrouwd , veilig en gemakkelijk je online aankopen afrekenen. Je rekent af in je vertrouwde internet betaalomgeving, op basis van specifieke beveiligingsmethodes van je eigen bank. Als internetbankierder kunt je direct gebruik maken van iDEAL, zonder dat u zich daarvoor hoeft aan te melden. Kijk voor meer informatie op de website van iDEAL.

Paypal
Je betaalt elektronisch via PayPal. Je betaalt met je eigen e-mailadres en wachtwoord. Je hoeft geen saldo aan te houden.
Kijk voor meer informatie op de website van PayPal.

Creditcard
Betalen via creditcard is ook mogelijk wij accepteren Mastercard, Maestro en Visa.

Bankoverschrijving/Vooruitbetalen.
Je kunt ook betalen via een bankoverschrijving bij ons.
Heel eenvoudig geef deze betaalwijze aan bij je bestelling en volg de instructies op het scherm.

AfterPay – Achteraf betalen 
AfterPay voert voor Ticeno het volledige achteraf betaalproces uit. Dit betekent dat je een betaaloverzicht ontvangt van AfterPay. Met de AfterPay App kun je dit betaaloverzicht inzien en betalen, veilig en heel eenvoudig vanaf je smartphone. In de online omgeving Mijn AfterPay kun je jouw betaaloverzichten vanaf je computer of tablet beheren. AfterPay houdt je op de hoogte via pushnotificaties & e-mail wanneer er een betaaloverzicht voor je klaar staat. Ter goedkeuring van je verzoek om achteraf te betalen voert AfterPay een gegevenscontrole uit. AfterPay hanteert een strikt privacybeleid zoals omschreven in zijn privacy statement. Mocht onverhoopt jouw verzoek tot betaling met AfterPay niet geautoriseerd worden, dan kun je jouw bestelling natuurlijk betalen met een andere betaalmethode. Je kunt voor vragen altijd contact opnemen met AfterPay. Voor meer informatie verwijzen wij je door naar AfterPay.

Bancontact / Mister cash
Als u met deze methode wilt betalen vinkt u deze aan en vult u de gevraagde gegevens in.
Daarna komt u terecht in uw eigen vertrouwde bankomgeving en kunt u de betaling afronden.

Elke afgeronde bestelopdracht wordt uiteindelijk per e-mail bevestigd met een orderbevestiging.
Het is dus belangrijk dat je je e-mailadres correct op de website ingeeft!
De orderbevestiging per e-mail is geen betalingsbewijs, maar geeft aan dat de bestelprocedure succesvol is doorlopen en dat wij je order hebben ontvangen.
Ticeno is gerechtigd om bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen.

 

Bestellen & Bezorgen

Bestellen en bezorgen

Bestellen

Je kunt je eigen account aan maken bij ticeno.
Dit is wel zo makkelijk om je pakketje te kunnen volgen, vragen te stellen en te retourneren.
Als je bent ingelogd kun je snel en makkelijk bestellen.
Je kunt je pakketje laten afleveren op je factuuradres maar ook op een ander adres.

Je kunt ook een bestelling plaatsen zonder een account aan te maken.

HOE TE BESTELLEN

– Als je een product wilt bestellen klik je op in winkelwagen.

– Is je winkelwagentje naar wens gevuld, kies dan “Bestelling afronden” . Je kunt direct afrekenen of een account aanmaken om te profiteren van speciale klantenacties en kortingen;

– Geef je naam en adresgegevens op. Kies een verzend en daarna een betaalmethode.

Volg de instructies op het scherm

-Klik nadat u akkoord bent gegaan met onze algemene voorwaarden op “kopen”;

– Je bestelling is geplaatst.

Bezorgen

De verzendkosten bij ticeno zijn € 3.50 per bestelling.
Bij een bestelling boven de € 100,00 betaal je geen verzendkosten.

Voor 15.00 besteld, wordt het dezelfde dag nog verzonden.

Je pakket wordt verzonden door PostNL, via My Parcel.

Wij verzenden een bevestiging per e-mail zodra je bestelling verzonden wordt.
In deze e-mail vind je ook een Track & Trace code van PostNL.
Hiermee kun je zelf je pakket volgen en nagaan wanneer hij geleverd wordt.
Ben je niet thuis. Wordt het pakket de volgende dag opnieuw aangeboden.

Ruilen

Ruilen
Als je een artikel wil omruilen is de snelste manier om deze opnieuw te bestellen en te betalen.
Je stuur de te ruilen artikel zo snel mogelijk naar ons retour.
Vermeld op de retourbon dat het om een ruiling gaat.
Zodra de retourzending bij ons verwekt is krijg je het geld teug gestort op je rekening.

Je kunt ook je artikel retour zenden en aan geven op de retourbon dat je het artikel wilt omruilen.
Zodra wij de retourzending en hebben ontvangen sturen wij het nieuwe artikel zo snel mogelijk op.
Bij deze wijze van omruiling bestaat er een groter kans dat je artikel uitverkocht is.

Helaas is het niet mogelijk voor ticeno om de verzendkosten van de nieuwe bestelling op zich te nemen.

Bestelling annuleren

Bestelling annuleren

Wij doen er alles aan om je zo uitgebreid en volledig mogelijk te informeren over onze artikelen en ons bestelproces.
Na het plaatsen van een bestelling kan het, om welke reden dan ook, gebeuren dat jij de door jou geplaatste bestelling wilt annuleren.
Dit kan altijd zonder verdere kosten, tot het moment dat wij de goederen verzonden hebben.
Neem daarom direct contact op met onze klantenservies, info@ticeno.nl , zodat wij de uitlevering kunnen stopzetten en we de bestelling direct kunnen annuleren. Wij betalen dan 100% terug en storten het betreffende bedrag terug op het door jou opgegeven bankrekeningnummer.

Is je bestelling al verzonden dan kunnen de artikelen geretourneerd worden via onze gebruikelijke retourprocedure.

Wij doen er alles aan om je via onze website uitgebreid en volledig te informeren over de artikelen. Mocht een artikel desondanks niet aan je verwachting voldoen, dan kan dit binnen 14 dagen na ontvangst geretourneerd worden in de originele verpakking en zonder beschadigingen.

Retourneren

Retourneren

Om de wensen van onze klanten zoveel mogelijk tegemoet te komen bieden wij twee retourmogelijkheden aan:

Retourneren op kosten van ticeno. ( je ontvangt een waardebon)

De retourkosten neemt ticeno dan voor haar rekening.
Je ontvangt het bedrag van je geretourneerde producten in de vorm van een digitale waardebon die je bij ticeno kunt besteden.

Retourneren op je eigen kosten. (je ontvangt je geld terug)

Wanneer je je geld terug wilt in plaats van een waardebon komen de retour kosten voor je eigen rekening.

Retourzendingen kun je gemakkelijk aanvragen door in te loggen op je eigen account.
Dan te klikken op ‘Mijn bestelling’ en de desbetreffende order selecteren vervolgens op ‘retour aan vragen’.
Als je dit hebt gedaan ontvang je een mailtje van ons met daar in een link.
Via deze link kun je een retourlabel downloaden.
Deze plak je op je pakketje, vul vervolgens het meegeleverde retourformulier in.
Dan is je pakketje klaar om af gegeven te worden bij een PostNL service punten bij jou in de buurt.

Heb je geen account bij ons.
Dan stuur je een mailtje naar info@ticeno.nl met daarin je gegevens en je factuurnummer.
Ook kun je dit telefonische doen naar het nummer 0321-849142 elke werkdag tussen 18.00 en 21.00 en op zaterdag tussen 9.00 en 12.00.
Dan zorgen wij ervoor dat je een mailtje krijgt voor het retourlabel.

Na het aanmelden van de retour te sturen artikelen streven wij er naar om het bedrag zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 14 dagen terug te storten op jou rekening.

Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen.

Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen.

Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt.

Om gebruikt te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u om ons een e-mail of dit aan te geven via u account, al dan niet met inbegrip van het modelformulier, sturen via klantenservice@ticeno.nl. Binnen uiterlijk 14 dagen na het sturen van de e-mail dient u de producten terug te sturen.

Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.

Terugbetaling

In geval van een herroeping ontvangt u alle betalingen, inclusief leveringskosten voor de heenzending, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat u heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt.

U draagt zelf de kosten voor de retourzending tezij u kiest voor een waardebon.
Wij schatten dat deze kosten maximaal € 6.95 zullen bedragen.

 

 

Herroepingsrecht formulier.

Naam Klant: __________________________________

Adres Klant:___________________________________

Postcode en Woonplaats Klant: ________________________________________________

Datum: ______________

Betreft: herroeping koop op afstand

Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van onderstaand(e) product(en) herroep:

Omschrijving Artikel Artikel nummer Aankoopprijs Datum ontvangst Rede van retour* Gewenste actie**
 
 
 
 
 
 
 

 

* niet verplicht
**vermeldt hier de gewenste andere maat of ander product

Het rekeningnummer waarop terugbetaling kan plaatsvinden is: __IBAN_______________________________
(Dit rekeningnummer dient gelijk te zijn aan het rekeningnummer dat bij uw bestelling is gebruikt)

Handtekening klant (alleen indien dit formulier per post wordt ingediend)

__________________________________________

U, als consument, hebt het recht de overeenkomst ongedaan te maken/te herroepen binnen 14 dagen na ontvangst van het geleverde product. Dit formulier kunt u sturen naar info@ticeno.nl  of per post sturen naar onderstaand adres. Wij verzoeken u om de te retourneren goederen binnen 28 dagen na ontvangst te retourneren aan:

Ticeno

De Botteloef 26

8251 DS Dronten

AVG

Ticeno, gevestigd aan De Botteloef 26
8251DS Dronten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.ticeno.nl
De Botteloef 26
8251DS Dronten
0321-849142

Stefanie Tennekes is de Functionaris Gegevensbescherming van Ticeno Hij/zij is te bereiken via info@ticeno.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Ticeno verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.
We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ticeno.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Ticeno verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Ticeno analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Ticeno bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

persoonsgegevens > 5 jaar > boekhouding

Delen van persoonsgegevens met derden
Ticeno verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Ticeno gebruikt functionele, analytische en tracking cookies.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.
Ticeno gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit.
Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden.
Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens
door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander,
door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking,
stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@ticeno.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.
Dit ter bescherming van je privacy. Ticeno zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Ticeno wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Ticeno neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@ticeno.nl

30-05-2018 Ticeno

Pin It on Pinterest